โรงพยาบาลพุทธโสธร รับการเยี่ยมประเมิน การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital