ใช้กัญชาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ใช้เพื่อรักษาโรค ไม่สูบเพื่อสันทนาการ