2.แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

  • การส่งปรึกษาแผนกอายุกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนการผ่าตัด (ส่วนผู้ผ่าตัด) รายละเอียด
  • แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รายละเอียด