ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงนาตยา   มิลส์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต

(MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560

รายละเอียด