ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (โครงการสติกเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล ขนาด 10 cm x 7 cm จำนวน 1,600,000 ดวง)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (โครงการสติกเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล ขนาด 10 cm x 7 cm จำนวน 1,600,000 ดวง) รายละเอียด