กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30

สถานที่ : อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร ชั้น 4

คณะแพทย์กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30

สถานที่ : อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 1

คณะแพทย์กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30

สถานที่ : อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร ชั้น 3

คณะแพทย์กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30

สถานที่ : อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร ชั้น 3

คณะแพทย์กลุ่มงานสูตินรีเวช