<img src= ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561">

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 •  ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
<img src= ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)">

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
<img src= ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว 1-4 ระดับ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)">

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว 1-4 ระดับ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว 1-4 ระดับ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
<img src= ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)">

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด
<img src= ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)">

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ (infusion pump)">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ (infusion pump)

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ (infusion pump) รายละเอียด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนน 1 เดือน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนน 1 เดือน

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนน 1 เดือน รายละเอียด
<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยปรับระดับ จำนวน 6 เตียง">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยปรับระดับ จำนวน 6 เตียง

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยปรับระดับ  จำนวน 6 เตียง รายละเอียด
<img src= ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)">

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด