<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 1 เครื่อง">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 1 เครื่อง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
<img src= ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องประชุมชั้น8 อาคารสนับสนุนบริการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ">

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องประชุมชั้น8 อาคารสนับสนุนบริการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ

  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องประชุมชั้น8 อาคารสนับสนุนบริการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
<img src= ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ">

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

  • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
<img src=ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มคู่มือ จำนวน 50 เล่ม">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มคู่มือ จำนวน 50 เล่ม

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มคู่มือ จำนวน 50 เล่ม รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 วัน">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 วัน

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 วัน รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไซริ้งพลาสติก จำนวน 3 รายการ">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไซริ้งพลาสติก จำนวน 3 รายการ

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไซริ้งพลาสติก จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดซ้อนขอบ">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดซ้อนขอบ

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดซ้อนขอบ ายละเอีย
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCoated Vicryl Plus 2-0">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCoated Vicryl Plus 2-0

<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อบำรุงรักษาระบบไปป์ไลน์">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อบำรุงรักษาระบบไปป์ไลน์

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อบำรุงรักษาระบบไปป์ไลน์ รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมอร์ซิลค์สีดำ จำนวน 3 รายการ">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมอร์ซิลค์สีดำ จำนวน 3 รายการ

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมอร์ซิลค์สีดำ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด