<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SP 325 DNW /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SP 325 DNW /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SP 325 DNW /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัดน้ำไขสันหลัง)">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัดน้ำไขสันหลัง)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัดน้ำไขสันหลัง)  รายละเอียด
<img src= ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกมีเบ้า (Total Hip Cementless) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์">

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกมีเบ้า (Total Hip Cementless) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกมีเบ้า (Total Hip Cementless) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
<img src= ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์">

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ ผ้าก๊อส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ ผ้าก๊อส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ ผ้าก๊อส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ  รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ พลาสเตอร์ใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ พลาสเตอร์ใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ พลาสเตอร์ใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย http://www.bsh.go.th/download/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2.pdf
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เสื้อกันเปื้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เสื้อกันเปื้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เสื้อกันเปื้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๘ รายการ">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๘ รายการ

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๘ รายการ รายละเอียด