<img src= ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561">

ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
<img src= ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ่นิกส์ (e-bidding)">

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ่นิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ่นิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัฑณ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ)">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัฑณ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัฑณ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ) รายละเอียด  รายละเอียด
<img src= ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินบำรุงโรงพยาบาลฯ หมวดค่าใช้สอย) จำนวน 3 รายการ">

ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินบำรุงโรงพยาบาลฯ หมวดค่าใช้สอย) จำนวน 3 รายการ

  • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (เงินบำรุงโรงพยาบาลฯ หมวดค่าใช้สอย) จำนวน 3 รายการ  รายละเอียด
<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถ 7 ชั้น จำนวน 12 เดือน)">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถ 7 ชั้น จำนวน 12 เดือน)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถ 7 ชั้น จำนวน 12 เดือน) รายละเอียด  รายละเอียด
<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ 85a (CE285a))">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ 85a (CE285a))

<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด พื้นที่โดยรวม 61,907.10 ตารางเมตร จำนวน 22 วัน)">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด พื้นที่โดยรวม 61,907.10 ตารางเมตร จำนวน 22 วัน)

  •  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด พื้นที่โดยรวม 61,907.10 ตารางเมตร จำนวน 22 วัน) รายละเอียด
<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกต้นขาชนิดแยกชิ้นจำนวน 4 รายการ)">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกต้นขาชนิดแยกชิ้นจำนวน 4 รายการ)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกต้นขาชนิดแยกชิ้นจำนวน 4 รายการ) รายละเอียด
<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนเอว จำนวน 4 รายการ)">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนเอว จำนวน 4 รายการ)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนเอว จำนวน 4 รายการ) รายละเอียด
<img src= ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561">

ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด