กลุ่มงานทันตกรรม

วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30

สถานที่ : อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 6

คณะแพทย์กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานวิสัญญี

คณะแพทย์กลุ่มงานวิสัญญี

กลุ่มงานศัลยกรรม

วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30

สถานที่ : อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 2

คณะแพทย์กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30

สถานที่ : อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร ชั้น 4

คณะแพทย์กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก