กลุ่มงานทันตกรรม

วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30

สถานที่ : อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 6

คณะทันตแพทย์กลุ่มงานทันตกรรม