ITA62


  • ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลพุทธโสธร ไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
  • ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข รายละเอียด
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รายละเอียด
  • แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด