ITA64

  • EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน รายละเอียด
  • EB 1 มาตรการเเละวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด