รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ 2558

คำนำ ดาวน์โหลด

สารบัญ ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

– โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลพุทธโสธร ดาวน์โหลด

– ข้อมูลจังหวัดและข้อมูลโรงพยาบาล ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถิติด้านการให้บริการรักษาพยาบาล

– ข้อมูลสถิติด้านการให้บริการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 3 กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

– กลุ่มงาน นิติเวช ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด

– งานซ่อมบำรุง ดาวน์โหลด

– งานประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

– งานผลิตน้ำดื่ม ดาวน์โหลด

– งานสารบรรณ ดาวน์โหลด

– ฝ่ายโภชนาการ ดาวน์โหลด

– ฝ่ายการเงิน ดาวน์โหลด

– ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ดาวน์โหลด

– ศูนย์บริการเครื่องนุ่งห่ม ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 4 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์

– เปรียบเทียบงานวิจัย ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์ ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ ดาวน์โหลด

– งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา ดาวน์โหลด

– งานห้องสมุด ดาวน์โหลด

– ผลการดำเนินงานศูนย์ผลิตเอกสาร ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 5 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

– กลุ่มการพยาบาล ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานจิตเวช ดาวน์โหลด

– งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดาวน์โหลด

– งานวิสัญญี ดาวน์โหลด

– งานห้องผ่าตัด ดาวน์โหลด

– งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดาวน์โหลด

– สาขา ตา หู คอ จมูก ดาวน์โหลด

– สาขากุมารเวชกรรม ดาวน์โหลด

– สาขาศัลยกรรม ดาวน์โหลด

– สาขาสูตินรีเวชกรรม ดาวน์โหลด

– สาขาอายุรกรรม ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 6 กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

– กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2 ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานสุขศึกษา ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 7 กลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ

– กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานเภสัชกรรม ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานทันตกรรม ดาวน์โหลด

– กลุ่มงานรังสีวิทยา ดาวน์โหลด