แผนงานนโยบายและตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

– แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รพ.พุทธโสธร รายละเอียด   ดาวน์โหลด

– สรุปแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงานโครงการและงบประมาณที่ใช้ ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด

-สรุปแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงานโครงการและงบประมาณที่ใช้ ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด

– สรุปแผนปฏิบัติการ 2565 รายงาน กกบ รายละเอียด

– รายงานการติดตามแผนปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพุทธโสธร ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด

– อนุมัติแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด

– รายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2565 รายละเอียด

– รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด

– แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด

– สรุปแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด

– รายงานการติดตามแผนปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพุทธโสธร ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

– สรุปแผนปฏิบัติการ Action Plan ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด

– มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนโครงการ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562-63 โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียด

– แนวทางพิจารณากลั่นกรองงบแผนงานโครงการ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด

– กติกาในการจัดทำงบประมาณตามแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด

– ขออนุมัติแผนการปฏิบัติการ (Action Plan) แผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562(ฉบับทบทวน) โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา  รายละเอียด

– อนุมัติแจ้งแผนปฏิบัติการ(Action Plan)รพ.62  รายละเอียด

– สรุปแผนปฏิบัติการ.รพ.พุทธโสธร.61  รายละเอียด

– สรุปโครงการ-งบประมาณที่ใช้.61 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์รพ.พุทธโสธร (ฉบับทบทวน2562) รายละเอียด

– สรุปแผนงานโครงการโรงพยาบาลพุทธโสธร ปี 2562 รายละเอียด

– สรุปแผนงานโครงการโรงพยาบาลพุทธโสธร ปี 2561 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณะสุข การดำเนินงานปี 2562 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล : 2561-64 รายละเอียด

– แผนกลยุทธ์ รพ.พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์ รพ. พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558-2560 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์ จ.ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2557-2560 รายละเอียด

– สรุปKPI คุณภาพ รพ.พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 57 – มีนาคม 58) รายละเอียด

– สรุปKPI รพ.พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 57 – มีนาคม 58) รายละเอียด

– ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดปี 2559 รายละเอียด

– ตัวชี้วัดปี 2559 รายละเอียด

– เป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงปี 2559 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณะสุข การดำเนินงานปี 2560 รายละเอียด