แผนงานนโยบายและตัวชี้วัด


– แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล : 2561-64 รายละเอียด

– แผนกลยุทธ์ รพ.พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์ รพ. พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558-2560 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์ จ.ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2557-2560 รายละเอียด

– สรุปKPI คุณภาพ รพ.พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 57 – มีนาคม 58) รายละเอียด

– สรุปKPI รพ.พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 57 – มีนาคม 58) รายละเอียด

– ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดปี 2559 รายละเอียด

– ตัวชี้วัดปี 2559 รายละเอียด

– เป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงปี 2559 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณะสุข การดำเนินงานปี 2560 รายละเอียด