แผนงานนโยบายและตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

– แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562(ฉบับทบทวน) โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา  รายละเอียด

– อนุมัติแจ้งแผนปฏิบัติการ(Action Plan)รพ.62  รายละเอียด

– สรุปแผนปฏิบัติการ.รพ.พุทธโสธร.61  รายละเอียด

– สรุปโครงการ-งบประมาณที่ใช้.61 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์รพ.พุทธโสธร (ฉบับทบทวน2562) รายละเอียด

– สรุปแผนงานโครงการโรงพยาบาลพุทธโสธร ปี 2562 รายละเอียด

– สรุปแผนงานโครงการโรงพยาบาลพุทธโสธร ปี 2561 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณะสุข การดำเนินงานปี 2562 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล : 2561-64 รายละเอียด

– แผนกลยุทธ์ รพ.พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์ รพ. พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558-2560 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์ จ.ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2557-2560 รายละเอียด

– สรุปKPI คุณภาพ รพ.พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 57 – มีนาคม 58) รายละเอียด

– สรุปKPI รพ.พุทธโสธร ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 57 – มีนาคม 58) รายละเอียด

– ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดปี 2559 รายละเอียด

– ตัวชี้วัดปี 2559 รายละเอียด

– เป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงปี 2559 รายละเอียด

– แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณะสุข การดำเนินงานปี 2560 รายละเอียด