ประกาศโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับบริจาค

ประกวดราคา

 1. ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รายละเอียด
 2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสี่ล้อ แบบดับเบิลแคบ รายละเอียด
 3. ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 4. (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาทางเดินหายใจ 4 รายการ รายละเอียด
 5. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน (Embedding center) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 6. ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน (Embedding center) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 7. ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็น ชั้น 5 ถึงชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น จำนวนว 5 งาน รายละเอียด
 8. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 5 เครื่อง รายละเอียด
 9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียด
 10. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็น ชั้น 5 ถึงชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น จำนวนว 5 งาน รายละเอียด
 11. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Inter Locking Nail รายละเอียด
 12. ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ Inter Locking Nail รายละเอียด
 13. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบฯ รายละเอียด
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานช่องท้องหัวใจฯ รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เก็บเกล็ดเลือด พร้อมเครื่องเขย่าไม่น้อยกว่า 190 ถุง จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องกล่องเสียง รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน (Embedding center) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 7 โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ขนาด 50 PSI จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2) รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูก PFNAฯ รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่ารับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ฯ รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกฯ รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 จำนวน 3,168 Test/report รายละเอียด
 1. ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ รายละเอียด
 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ HbA1C จำนวน 13,200 test/report รายละเอียด
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ SARS-COV2  รายละเอียด

 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
 2. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร รายละเอียด
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธร เงินบำรุงดรงพยาบาลฯ(งบดำเนินงานป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 5. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 6. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตงบเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการแพทย์) พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญาหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564)(ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 10. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 11.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 
 12. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจ้าหน้าที่

No post found

สื่อความรู้

No post found

โพสล่าสุด