ประกาศโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับบริจาค

ประกวดราคา

 1. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ BONE CEMENT รายละเอียด
 2. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก Short PFNA รายละเอียด
 3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ BONE CEMENT รายละเอียด
 4. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก Short PFNA รายละเอียด
 5. ประกาศประกวดราคาเครื่องให้ความอบอุ่นเด็กแรกเกิด รายละเอียด
 6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กแรกเกิด รายละเอียด
 7. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
 8. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
 9. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด
 10. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด
 11. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน รายละเอียด
 12. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน รายละเอียด
 13. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 จำนวน 3,168 Test/report รายละเอียด 
 14. ประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียด
 15. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ รายละเอียด
 16. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด
 17. ประกวดราคาปรับปรุง ศสม.วัดจีนฯ รายละเอียด
 18. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกวดราคาปรับปรุง ศสม.วัดจีนฯ รายละเอียด
 19. ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ HbA1C รายละเอียด
 20. ประกาศยกเลิกประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดหลอดเลือด รายละเอียด
 21. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ HbA1C รายละเอียด
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 8 รายการ รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ กลุ่มยามะเร็ง 5 รายการ รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 39 รายการ รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดนมทารก รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Knee) รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องเย็บปิดลำไส้ (Contour) รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Knee) รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมประมาตร รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV CATHETER จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ผ้าก๊อส 3 นิ้ว x 4นิ้ว x 8 พับ) จำนวน 9,000 ห่อ รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 29 รายการ รายละเอียด
 1. ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ รายละเอียด
 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ HbA1C จำนวน 13,200 test/report รายละเอียด
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ SARS-COV2  รายละเอียด

 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
 2. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร รายละเอียด
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธร เงินบำรุงดรงพยาบาลฯ(งบดำเนินงานป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 5. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 6. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตงบเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการแพทย์) พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญาหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564)(ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 10. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 11.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 
 12. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจ้าหน้าที่

No post found

สื่อความรู้

No post found

โพสล่าสุด