ประกาศโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคา

 1. (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด 5 รายการ รายละเอียด
 2. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ CLOSED SUCTION จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ CLOSED SUCTION จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 4. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ผ้าก๊อส 3 นิ้ว x 4นิ้ว x 8พับ) จำนวน 9,000 ห่อ รายละเอียด
 5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ผ้าก๊อส     3 นิ้ว x 4นิ้ว x 8 พับ) จำนวน 9,000 ห่อ รายละเอียด
 6. ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 390,000 ชิ้น รายละเอียด
 7. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 390,000 ชิ้น รายละเอียด
 8. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คลื่นเสียงความถี่สูง ศูนย์แพทย์ฯ รายละเอียด
 9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลื่นเสียงความถี่สูง ศูนย์แพทย์ฯ รายละเอียด
 10. ประกวดราคา วัสดุการแพทย์ Endo Clip รายละเอียด
 11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ Endo Clip รายละเอียด
 12. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง 5 รายการ รายละเอียด
 13. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 14. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 15. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ รายละเอียด
 16. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ รายละเอียด
 17. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 18. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 19. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง 5 รายการ รายละเอียด
 20. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 21. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 22. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 390,000 ชิ้น รายละเอียด
 23. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 24. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมชุดควบคุมความชื้นและชุดชั่งน้ำหนักภายในตู้ จำนวน 1 ตู้ รายละเอียด
 25. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ รายละเอียด
 26. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ Poxima รายละเอียด
 27. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ รายละเอียด
 28. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 390,000 ชิ้น รายละเอียด
 29. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ รายละเอียด
 30. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 1,100 อัน รายละเอียด
 31. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าปิดปากป้องกันการติดเชื้อชนิดครอบ 1860 จำนวน 700 กล่อง รายละเอียด
 32. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าปิดปากป้องกันการติดเชื้อชนิดครอบ 1860 จำนวน 700 กล่อง รายละเอียด
 33. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ กลุ่มยาตา 6 รายการ รายละเอียด
 34. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ Blood gas จำนวน 9,000 Test/report รายละเอียด
 35. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาตรวจ HPV PCR จำนวน 10,000 Test รายละเอียด
 36. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ Blood gas จำนวน 9,000 Test/report รายละเอียด
 37. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจทางด้นภูมิคุ้มกันวิยา จำนวน 19 รายการ รายละเอียด
 38. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้อัตโนมัติ EGIA รายละเอียด
 39. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์เครื่องมือเย็บปิดปลายลำไส้อัตโนมัติ EGIA รายละเอียด
 40. (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาตา 6 รายการ รายละเอียด
 41. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด (รถยนต์) รายละเอียด
 42. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด  รายละเอียด
 43. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AHG,ABO) รายละเอียด
 44. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายดูดเสมหะ ซัคชั่น รวม 6 รายการ รายละเอียด
 45. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุการแพทย์ สายดูดเสมหะ ซัคชั่น จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 46. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 47. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 48. ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH   SP 325 DNW จำนวน 700 ตลับ รายละเอียด
 49. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP 325 DNW จำนวน 700 ตลับ รายละเอียด
 50. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 51. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 52. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ รายละเอียด
 53. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

ดูต่อ

 1. ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 110,000 ชุด รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ HbA1C จำนวน 13,200 Test/report รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ Blood gas จำนวน 9,000 Test/report รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไซริ้งพลาสติก จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตการ ฯลฯ รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ นำ้ยา Part A,B รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ จำนวน 12,000 ชุด  รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะวัสดุการแพทย์ ผ้าปิดปากป้องกันการติดเชื้อชนิดครอบ 1860 จำนวน 700 กล่อง รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่น จำนวน 1 ตู้ รายละเอียด
 13. ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ Sevoflurane 100 mL/100 mL inhalation vapour, liquid, 250 mL bottle และ Cisatracurium 10 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL ampoule รายละเอียด
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราควัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน 90,000 Test/report รายละเอียด
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายดูดเสมหะ ซัคชั่น จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกตรวจตาแบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว รายละเอียด
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมทารก จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH รายละเอียด
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือยางแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ APHERESIS KIT จำนวน 124 Pack รายละเอียด
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน 2 รายการ รายละเอียด
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 100 mg20 ml รายละเอียด
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือด รายละเอียด
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป รายละเอียด
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูก รายละเอียด
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก รายละเอียด
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดทดสอบแยกชนิดของเชื้อจุลชีพ และชุดทดสอบความไวของยาต่อเชื้อจุลชีพ) รายละเอียด
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดน้ำยาตรวจ PT, ชุดน้ำยาตรวจ PTT) รายละเอียด
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (AHG,ABO) รายละเอียด
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการซักอบรีด รายละเอียด

ดูต่อ

 1. ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ SARS-COV2 Antigen จำนวน 16,000 Pack รายละเอียด

 1. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร รายละเอียด
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธร เงินบำรุงดรงพยาบาลฯ(งบดำเนินงานป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 4. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 5. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตงบเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการแพทย์) พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญาหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564)(ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 8. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 10.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 
 11. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สื่อความรู้

No post found

โพสล่าสุด