ประกาศโรงพยาบาล

No post found

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาค

ประกวดราคา

 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวชภัณฑ์ยา กลุ่มยากันชัก 3 รายการ รายละเอียด
 2. ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด
 3. ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล 8 ชั้น รายละเอียด
 4. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล 8 ชั้น รายละเอียด
 5. ประกาศประกวดราคาซือเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาต้านจุลชีพ 4 รายการ รายละเอียด
 6. ประกวดราคาซือเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน 4 รายการ รายละเอียด
 7. ประกวดราคา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาชุดให้สารละลาย จำนวน 60,000 ชุด รายละเอียด
 8. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาชุดให้สารละลาย จำนวน 60,000 ชุด รายละเอียด
 9. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ รายละเอียด
 10. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วัสดุการแพทย์ 2 รายการ รายละเอียด
 11. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์  Certrofix จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 12. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วัสดุการแพทย์ Certrofix จำนวน  2 รายการ รายละเอียด
 13. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายดูดเสมหะ ซัคชั่น รวม 6 รายการ รายละเอียด
 14. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วัสดุการแพทย์ สายดูดเสมหะ ซัคชั่น จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 15. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือยางแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดนมทารก รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนบรรจุท่อฯ รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 5 เครื่อง รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคฯหมวดผักสดและผลไม้สด ทั่วไป รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักสดและผลไม้สด ทั่วไป รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือด รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนวน 12 เดือน รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นอาคารสิริโสธรารักษ์ รายละเอียด
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักสดและผลไม้สด รายละเอียด
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 300 ราย รายละเอียด
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาสถานีรับส่งกระสวยฯ จำนวน 2 สถานี รายละเอียด
 1. ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ รายละเอียด
 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ HbA1C จำนวน 13,200 test/report รายละเอียด
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ SARS-COV2  รายละเอียด

 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
 2. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร รายละเอียด
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธร เงินบำรุงดรงพยาบาลฯ(งบดำเนินงานป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 5. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 6. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตงบเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการแพทย์) พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญาหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564)(ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 10. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 11.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 
 12. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจ้าหน้าที่

No post found

สื่อความรู้

สื่อวีดิทัศน์

No post found

แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ

No post found