โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการตรวจรังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

โรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย